CROSS MATCH TESTING

קרוס מאטצ' (הצלבה), הינה בדיקה אשר מאמתת את התאמתם של התורם והניתרם מבחינת מוצרים המכילים כדוריות דם אדומות וכן פלסמה.

 

בדיקת הקרוס מאטצ' אינה באה להחליף את בדיקת תיוג הדם אלא להוסיף עליה. שילוב של בדיקת הקרוס מאטצ' ובדיקת תיוג הדם מבטיחה אחוזי ודאות גבוהים יותר שהתורם והניתרם הם בעלי קבוצות דם מתאימות וכן מפחיתה משמעותית את הסבירות לתגובה אלרגית כולשהיא בעת מתן המוצר (אך לא באופן מוחלט). 

בכדי לבצע בדיקת קרוס מאטצ' ישנם ערכות מסחריות המצויות בשוק אך כמו כן ניתן לבצע בדיקה בעזרת שימוש באמצעים קיימים בכל קליניקה ואשר עלותם נמוכה מזאת של הערכות .

בדיקת הקרוס מאטצ' מתחלקת לשתי סוגים ע"פ המוצר העתיד להינתן לניתרם.

- בדיקת קרוס מאטצ' מייג'ור (Major Crossmatch) - המשמשת לפני מתן מנת תרכיז דם או דם מלא . 

- בדיקת קרוס מאטצ' מיינור (Minor Crossmatch)  - המשמשת לפני מתן מנת   פלסמה או דם מלא לתורם. חשוב לציין           שהקרוס מאטצ' מיינור הינה פחותה בחשיבותה   מהקרוס מאטצ' מייג'ור וזאת לאור העובדה שלאחר עירוי הפלסמה אל         הנתרם ,ריכוזה (וריכוז האלמנטים החלבוניים בה העלולים להוביל לתגובה בלתי רצוייה אצל הנתרם) פוחת   כתוצאה מדילול   טבעי ביחס לנפח הדם של הנתרם באופן משמעותי 

בדיקת דם - קרוס מאטצ' מיינור (Minor Crossmatch)

בבדיקת קרוס מאטצ' מיינור , נערכת בדיקה של כדוריות הדם האדומת של הניתרם אל מול פלסמה של התורם . לשם ביצוע הבדיקה יש לעקוב אחר השלבים הבאים :

 

1.  גבה דם מהניתרם אל תוך שתי מבחנת EDTA (מבחנות B ו-C),       במקביל נתק צינורית דגימה ממנת הפלסמה ורקן את                       תוכנה אל תוך מבחנה ריקה ונקייה מכל חומר נוגד קרישה (             מבחנה A) .

2. סרכז את שתי המבחנות (של הנתרם)במהירות 1000X9 לזמן של     5 דקות .

3. השאר רק את משקע כדוריות הדם האדמות ע"י הפרדת הפלסמה     מאחת ממבחנות הנתרם (מבחנה B) ואת השנייה                             השאר כפי שהיא(מבחנה C, בקרה) .

4. בצע שטיפת סיילין 0.9% במבחנה B ,כשלוש פעמים, ולבסוף צור     תערובות של 4% (טיפה מדם הנתרם ל20 טיפות                             סיילין 0.9%) במבחנה חדשה ללא חומר נוגד קרישה (מבחנה D),     מלא עד שלושת רבעי המבחנה.

5. הוסף למבחנה חדשה הריקה מכל חומר נוגד קרישה (מבחנה E)       שתי טיפות פלסמה (תורם, ממבחנה A) על כל טיפת דם       (           נתרם, ממבחנה D), מלא עד שלושת רבעי המבחנה.

6. ערבב את מבחנה E בעדינות והנח לעמוד בטמפ' החדר לפרק זמן     של 15 דקות.

7. סרכז בשנית את מבחנה E במהירות של 9X1000 ל15 שניות           בלבד.

   

בדוק תוצאות אפשריות במבחנה E :

האם קיימת המוליזה בבדיקה מאקרוסקופית של המבחנה 

נער את מבחנה בעדינות בכדי לגרום לציפה של המשקע הדמי ובחן מארקוסקופית אם ישנה אגלוטנציה ברורה.

ערוך בדיקה מיקרוסקופית בכדי לאבחן אגלוטינציה 

בדוק את הבקרה .

בדיקת קרוס מאטצ' מייג'ור (Major Crossmatch)

בבדיקת הקרוס מאטצ' מייג'ור נערכת הבדיקה של פלסמת הניתרם אל מול כדוריות הדם האדומות של התורם .לשם ביצוע הבדיקה יש לעבוד ע"פ השלבים הבאים:

 

1. גבה דם מהנתרם אל תוך שתי מבחנת EDTA (מבחנות II ו-III),        במקביל נתק צינורית דגימה ממנת תרכיז הדם ורוקן את תוכנה אל    תוך מבחנה ריקה ונקייה מכל חומר     נוגד קרישה (מבחנה I).

2. סרכז את שתי המבחנות (של הנתרם) במהירות 1000X9 לזמן         של 5 דקות .

3. עבר רק את הסרום הנוצר מאחת ממבחנות הנתרם (מבחנה II)         למבחנה חדשה (מבחנה IV) ואת השנייה השאר כפי                         שהיא(מבחנה III, בקרה) .

4. בצע שטיפת סיילין 0.9% במבחנה I (תורם) ,כשלוש פעמים,             ולבסוף צור תערובות של 4% (טיפה מדם הנתרם ל20 טיפות           סיילין 0.9%) והעבר את התערבות למבחנה חדשה ללא חומרים       נוגד קרישה(מבחנה V).

5. הוסף למבחנה חדשה הריקה מכל חומרי קרישה (מבחנה VI) שתי     טיפות פלסמה (נתרם, מבחנה IV)על כל טיפת דם (תורם, מבחנה     V) עד למילוי שלושת רבעי המבחנה .

6. ערבב את מבחנה VI בעדינות והנח לעמוד בטמפ' החדר לפרק         זמן של 15 דקות.

7. סרכז בשנית את מבחנה VI במהירות של 9X1000 ל-15 שניות         בלבד.

   בדוק תוצאות אפשריות במבחנה VI :

  • האם קיימת המוליזה בבדיקה מאקרוסקופית של המבחנה 

  • נער מבחנה בעדינות בכדי לגרום לציפה של המשקע הדמי ובחן מארקוסקופית אם ישנה אגלוטנציה ברורה.

  • ערוך בדיקה מיקרוסקופית בכדי לאבחן אגלוטינציה 

  • בדוק את הבקרה

VetSource Israel  055-8860403 / 054-6644731 Email : yoav@vetsource.co.il , info@vetsource.co.il